SADRŽAJ:

 1. OPĆE ODREDBE
 2. OSNOVA ZA OBRADU
 3. SVRHA, OSNOVA I TRAJANJE OBRADE PODATAKA U WEBSHOPU
 4. PRIMATELJI PODATAKA U ONLINE TRGOVINI
 5. PROFILIRANJE WEBSHOP-a
 6. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA
 7. KOLAČIĆI U WEBSHOPU I ANALITICI
 8. ZAVRŠNE ODREDBE
 9. OBRAZAC ZA POVLAČENJE PRISTANE

§ 1. OPĆE ODREDBE

  1. Ova politika privatnosti Online Shopa služi samo u informativne svrhe, što znači da ne predstavlja izvor obveza za Primatelje usluga ili Kupce Online Shopa. Politika privatnosti prvenstveno sadrži pravila koja se odnose na Administratorovu obradu osobnih podataka u Online Shopu, uključujući osnove, svrhe i trajanje obrade osobnih podataka te prava nositelja podataka, kao i informacije o korištenju kolačića i analitičkih alata u Online trgovina.
  2. Administrator osobnih podataka prikupljenih putem Internet trgovine je INFOLAB, NARLOCH, SP ÓŁ KA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO Ś CI Ą sa sjedištem u Tychyju (sjedište i adresa dostave: ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy); upisan u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra pod KRS brojem 0000759058; registarski sud u kojem se čuva dokumentacija tvrtke: Okružni sud Katowice-Wsch ó d u Katowicama, VIII gospodarski odjel Državnog sudskog registra; temeljni kapital od: 1.634.300,00 PLN, NIP 6462914275, REGON 241941167, adresa e-pošte: [email protected], broj telefona: 32 70 70 400 i broj faksa: 32 750 50 30 – u daljnjem tekstu ” Administrator ” i kao ujedno i Pružatelj usluga Internet trgovine i Prodavatelj.
  3. Osobne podatke u Internetskoj trgovini Administrator obrađuje u skladu s važećim zakonskim odredbama, posebice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka te stavljanjem izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – u daljnjem tekstu ” RODO ” ili ” RODO Uredba “. Službeni tekst Uredbe RODO : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. Korištenje Online Shopa, uključujući i kupnju, je dobrovoljno. Slično tome, povezano pružanje osobnih podataka od strane Kupca ili Klijenta korištenjem Internet trgovine je dobrovoljno, podložno dvjema iznimkama: (1) sklapanje ugovora s Administratorom – nedavanje, u slučajevima i u opsegu navedenom na web stranici Internet trgovine te u Pravilima Internet trgovine i ovim Pravilima privatnosti, osobni podaci potrebni za sklapanje i izvršenje Kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju elektroničkih usluga s Administratorom rezultiraju nemogućnošću sklapanja takvog ugovora. . Pružanje osobnih podataka u tom slučaju je ugovorni uvjet i ako nositelj podataka želi sklopiti određeni ugovor s Administratorom, dužan je pružiti tražene podatke. Svaki put kada je opseg podataka potrebnih za sklapanje ugovora prethodno naznačen na web stranici Internet trgovine iu Uvjetima poslovanja Internet trgovine; (2) zakonske obveze Administratora – davanje osobnih podataka je zakonski zahtjev koji proizlazi iz opće važećih zakona koji Administratoru nameću obvezu obrade osobnih podataka (npr. obrada podataka u porezne ili računovodstvene svrhe), a nedavanje takvih podataka će onemogućiti Upravitelja ispunjavanje tih obveza.
  5. Voditelj obrade posebno će se brinuti o zaštiti interesa osoba čije osobne podatke obrađuje, a posebno će biti odgovoran i osigurati da se podaci koje prikuplja: (1) obrađuju zakonito; (2) prikupljeni u određene, legitimne svrhe i ne podvrgnuti daljnjoj obradi koja je nespojiva s tim svrhama; (3) sadržajno točni i primjereni u odnosu na svrhe za koje se obrađuju; (4) čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne dulje nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade; i (5) obrađene na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, pomoću odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
  6. Imajući u vidu prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade te rizik od povrede prava ili sloboda fizičkih osoba različite vjerojatnosti i ozbiljnosti, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao da se obrada odvija u u skladu s ovom Uredbom i da to mogu dokazati. Te se mjere po potrebi preispituju i ažuriraju. Administrator će primijeniti tehničke mjere za sprječavanje stjecanja i izmjene osobnih podataka koji se prenose elektroničkim putem od strane neovlaštenih osoba.
  7. Sve riječi, fraze i akronimi koji se pojavljuju u ovoj politici privatnosti i počinju velikim slovom (npr . Prodavatelj , Online trgovina , Elektronička usluga ) razumjet će se u skladu s njihovom definicijom sadržanom u Pravilima i propisima Online trgovine dostupnim na stranicama internetsku trgovinu.

§ 2. TEMELJI ZA OBRADU PODATAKA

  1. Voditelj obrade ima pravo obrađivati osobne podatke kada i u mjeri u kojoj je ispunjen jedan ili više od sljedećih uvjeta: (1) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka za jednu ili preciznije namjene; (2) obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik strana ili za poduzimanje koraka na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (3) obrada je nužna za usklađenost sa zakonskom obvezom voditelja obrade; ili (4) obrada je nužna u svrhu legitimnih interesa kojima teži Voditelj obrade ili treća strana, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, u posebno kada je nositelj podataka dijete.
  2. Obrada osobnih podataka od strane Voditelja obrade zahtijeva u svakom slučaju postojanje barem jedne od osnova navedenih u toč. 2.1 Pravila privatnosti. Konkretne osnove za Administratorovu obradu osobnih podataka Primatelja usluga i Kupaca Internetske trgovine navedene su u sljedećem odjeljku politike privatnosti – s pozivom na danu svrhu obrade osobnih podataka od strane Administratora.

§ 3. SVRHA, OSNOVA I TRAJANJE OBRADE PODATAKA U ONLINE TRGOVINI

  1. U svakom slučaju, svrha, osnova i razdoblje te primatelji osobnih podataka koje Administrator obrađuje proizlaze iz aktivnosti koje poduzima dotični Kupac ili Klijent u Internetskoj trgovini ili od strane Administratora. Primjerice, ako se Kupac odluči za kupnju putem Online Shopa i umjesto dostave kurirskom službom odabere osobno preuzimanje kupljenog Proizvoda, njegovi osobni podaci će se obrađivati u svrhu izvršenja sklopljenog Kupoprodajnog ugovora, ali više neće staviti na raspolaganje prijevozniku koji vrši dostavu u ime Administratora.
  2. Administrator može obrađivati osobne podatke u okviru Internetske trgovine u sljedeće svrhe, na temelju i u rokovima navedenim u donjoj tablici:

Svrha obrade podataka

Pravna osnova za obradu podataka

Razdoblje čuvanja podataka

Izvršenje kupoprodajnog ugovora ili sporazuma za pružanje elektroničke usluge ili poduzimanje radnji na zahtjev nositelja podataka prije sklapanja gore navedenih ugovora

Članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe RODO (izvršenje ugovora) – obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik strana ili za poduzimanje koraka na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovor

Podaci se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za izvršenje, raskid ili na drugi način prestanak važenja sklopljenog Ugovora o prodaji ili Ugovora o elektroničkoj usluzi.

Direktni marketing

Članak 6. stavak 1. točka (f) Uredbe RODO (legitimni interes Administratora) – obrada je nužna u svrhu legitimnih interesa Administratora – koja se sastoji od brige o interesima i dobrom imidžu Administratora, njegove internetske trgovine i s ciljem prodaje proizvoda

Podaci se čuvaju za vrijeme postojanja legitimnog interesa koji provodi Upravitelj, ali najdulje do razdoblja zastare potraživanja Upravitelja prema nositelju podataka na temelju poslovnih aktivnosti Upravitelja. Rokovi zastare određuju se odredbama zakona, a posebice Građanskog zakonika (osnovni rok zastare za tražbine u vezi s obavljanjem djelatnosti je tri godine, a za kupoprodajni ugovor dvije godine).

Voditelj obrade ne smije obrađivati podatke u svrhe izravnog marketinga u slučaju učinkovitog prigovora subjekta podataka u tom smislu.

Marketing

Članak 6. stavak 1. točka (a) Uredbe RODO (pristanak) – ispitanik je pristao na obradu njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe od strane Voditelja obrade

Podaci se čuvaju sve dok nositelj podataka ne povuče svoj pristanak za daljnju obradu u tu svrhu.

Očitovanje kupca o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru

Članak 6. stavak 1. točka (a) Uredbe RODO – ispitanik je dao privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu izražavanja mišljenja

Podaci se čuvaju sve dok nositelj podataka ne povuče svoj pristanak za daljnju obradu u tu svrhu.

Knjigovodstvo

Članak 6. stavak 1. točka c) Uredbe RODO u vezi s člankom 74. stavkom 2. Zakona o računovodstvu, odnosno od 30. siječnja 2018. (Dr. sc., 2018., točka 395) – obrada je potrebna za ispunjenje zakonska obveza upravitelja

Podaci se čuvaju u razdoblju koje je propisano zakonom prema kojem Administrator mora voditi računovodstvo (5 godina, računajući od početka godine koja slijedi nakon poslovne godine na koju se podaci odnose).

Utvrđivanje, potvrđivanje ili obrana potraživanja koja Administrator može istaknuti ili koja se mogu postaviti protiv Administratora

Članak 6. stavak 1. točka (f) Uredbe RODO (legitimni interes Administratora) – obrada je nužna u svrhu legitimnih interesa Administratora – koji se sastoji od utvrđivanja, podnošenja ili obrane zahtjeva koje Administrator može postaviti ili koji mogu biti postavljeni protiv Administratora

Podaci se čuvaju za vrijeme postojanja legitimnog interesa za kojim upravlja Upravitelj, ali najdulje do vremena zastare potraživanja koja se mogu postaviti prema Upravitelju (osnovni rok zastare za potraživanja prema Upravitelju je šest godina). ).

Korištenje web stranice Online trgovine i osiguravanje njezinog pravilnog funkcioniranja

Članak 6. stavak 1. točka (f) Uredbe RODO (legitimni interes Administratora) – obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Administratora – a sastoji se od rada i održavanja web stranice Online Shopa.

Podaci se čuvaju za vrijeme postojanja legitimnog interesa koji provodi Upravitelj, ali najdulje do razdoblja zastare potraživanja Upravitelja prema nositelju podataka na temelju poslovnih aktivnosti Upravitelja. Rokovi zastare određuju se odredbama zakona, a posebice Građanskog zakonika (osnovni rok zastare za potraživanja u vezi s poslovanjem je tri godine, a za kupoprodajni ugovor dvije godine).

Vođenje statistike i analiza prometa u Online Shopu

Članak 6. stavak 1. točka (f) Uredbe RODO (legitimni interes Administratora) – obrada je nužna za svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa Administratora – a sastoji se od provođenja statistike i analize prometa u Online Shopu u svrhu poboljšanja funkcioniranje Online Shopa i povećanje prodaje Proizvoda

Podaci se čuvaju za vrijeme postojanja legitimnog interesa koji provodi Upravitelj, ali najdulje do razdoblja zastare potraživanja Upravitelja prema nositelju podataka na temelju poslovnih aktivnosti Upravitelja. Rokovi zastare određuju se odredbama zakona, a posebice Građanskog zakonika (osnovni rok zastare za tražbine u vezi s obavljanjem djelatnosti je tri godine, a za kupoprodajni ugovor dvije godine).

§ 4. PRIMATELJI PODATAKA U ONLINE TRGOVINI

  1. Za ispravno funkcioniranje Internet trgovine, uključujući i za izvršenje sklopljenih Kupoprodajnih ugovora, potrebno je da Administrator koristi usluge vanjskih subjekata (kao što su pružatelj softvera, kurir ili procesor plaćanja). Administrator će koristiti samo usluge onih izvršitelja obrade koji daju dostatna jamstva provedbe odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi obrada udovoljavala zahtjevima Uredbe RODO i štitila prava nositelja podataka.
  2. Voditelj obrade može prenijeti osobne podatke u treću državu, u kojem slučaju Voditelj obrade osigurava da će to biti učinjeno u odnosu na državu koja osigurava odgovarajuću razinu zaštite – sukladno Uredbi RODO, au slučaju dr. zemlje da će se prijenos odvijati na temelju standardnih klauzula o zaštiti podataka. Voditelj obrade osigurava da ispitanik može dobiti kopiju svojih podataka. Voditelj obrade prenosi prikupljene osobne podatke samo ako i u opsegu koji je nužan za ispunjenje posebne svrhe obrade u skladu s ovom politikom privatnosti.
  3. Prijenos podataka od strane Administratora ne odvija se u svakom slučaju i ne prema svim primateljima ili kategorijama primatelja navedenih u politici privatnosti – Administrator prenosi podatke samo kada je to potrebno za ispunjenje zadane svrhe obrade osobnih podataka. i to samo u mjeri potrebnoj za njegovo ispunjenje. Na primjer, ako Kupac koristi osobnu zbirku, njegovi podaci neće biti preneseni prijevozniku koji surađuje s Administratorom.
  4. Osobni podaci primatelja usluga i kupaca internetske trgovine mogu se priopćiti sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja:
   1. prijevoznici / otpremnici / kurirski posrednici / subjekti koji se bave skladišnim i/ili otpremnim procesom – u slučaju Kupca koji koristi način dostave Proizvoda putem pošte ili kurirske službe Internetske trgovine, Administrator će prikupljene osobne podatke Kupca učiniti dostupnima odabranom prijevozniku, otpremniku ili posredniku koji obavlja otpremu u ime Administratora, a ako se otprema vrši iz vanjskog skladišta – subjektu koji upravlja skladišnim i/ili otpremnim procesom – u mjeri potrebnoj za dovršetak isporuke Proizvoda. Kupcu.
   2. Subjekti koji se bave elektroničkim ili kartičnim plaćanjem – u slučaju da Kupac koristi elektronički ili kartični način plaćanja u Internet trgovini, Administrator će prikupljene osobne podatke Kupca staviti na raspolaganje odabranom subjektu koji obavlja gore navedena plaćanja u Internet trgovina po nalogu Administratora u opsegu potrebnom za izvršenje plaćanja od strane Kupca.
   3. zajmodavci/iznajmljivači – u slučaju da Kupac koristi obročnu otplatu ili leasing način plaćanja u Internet trgovini, Administrator stavlja prikupljene osobne podatke Kupca na raspolaganje odabranom zajmodavcu ili iznajmljivaču koji servisira navedena plaćanja u Internet trgovini. Kupujte u ime Administratora u mjeri potrebnoj za uslugu uplate koju je izvršio Kupac.
   4. pružatelj sustava za ispitivanje javnog mnijenja – u slučaju Kupca koji je pristao izraziti svoje mišljenje o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru, Administrator stavlja prikupljene osobne podatke Kupca na raspolaganje odabranom subjektu koji pruža sustav za ispitivanje javnog mnijenja o prodaji. Ugovori sklopljeni u Internet trgovini u ime Administratora u mjeri potrebnoj da Kupac izrazi svoje mišljenje putem sustava anketiranja.
   5. pružatelji usluga koji Administratoru pružaju tehnička, informatička i organizacijska rješenja koja omogućavaju Administratoru obavljanje njegove/njezine poslovne djelatnosti, uključujući internetsku trgovinu i elektroničke usluge koje se putem nje pružaju (osobito pružatelji računalnog softvera za vođenje internetske trgovine, e-mail i hosting pružatelja usluga te pružatelja softvera za upravljanje poslovanjem i tehničku podršku Administratoru) – Administrator će prikupljene osobne podatke Kupca staviti na raspolaganje odabranom pružatelju koji djeluje u njegovo ime samo u slučaju i u opsegu nužni za provedbu zadane svrhe obrade podataka u skladu s ovom Politikom privatnosti.
   6. pružateljima računovodstvenih, pravnih ili savjetodavnih usluga koje pružaju računovodstvenu, pravnu ili savjetodavnu podršku Administratoru (osobito računovodstveni ured, odvjetnički ured ili agencija za naplatu potraživanja) – Administrator će prikupljene osobne podatke Klijenta staviti na raspolaganje odabranim pružatelj koji djeluje u njegovo ime samo u slučaju i u opsegu koji je nužan za postizanje zadane svrhe obrade podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.

§ 5. PROFILIRANJE U ONLINE TRGOVINI

  1. Uredba RODO zahtijeva od voditelja obrade da pruži informacije o automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje kako je navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. Uredbe RODO, i, barem u ovim slučajevima, relevantne informacije o modalitetima takvog donošenju odluka, kao io značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za nositelja podataka. Imajući to na umu, Voditelj obrade daje informacije o mogućem profiliranju u ovom dijelu pravila privatnosti.
  2. Administrator može koristiti profiliranje u Internet trgovini u svrhu izravnog marketinga, ali se odluke koje Administrator donosi na temelju njega ne odnose na sklapanje ili odbijanje kupoprodajnog ugovora ili mogućnosti korištenja elektroničkih usluga u Internet trgovini. Učinak korištenja profiliranja u Online Shopu može biti npr. odobravanje popusta osobi, slanje koda za popust, podsjećanje na nedovršene kupnje, slanje prijedloga proizvoda koji može odgovarati interesima ili preferencijama osobe ili ponuditi bolje uvjete u odnosu na standardnu ponudu Online Shopa. Unatoč profiliranju, na pojedincu je da slobodno odluči želi li iskoristiti popust ili bolje uvjete dobivene na ovaj način i obaviti kupnju putem Online Shopa.
  3. Profiliranje u Online Shopu uključuje automatsku analizu ili predviđanje ponašanja osobe na web stranici Online Shopa, npr. dodavanjem određenog Proizvoda u košaricu, pregledavanjem stranice određenog Proizvoda u Online Shopu ili analizom prethodne povijesti kupnji obavljenih u Online Shopu. Uvjet za takvo profiliranje je da Administrator posjeduje osobne podatke osobe kako bi osobi naknadno mogao poslati npr. kod za popust.
  4. Ispitanik ima pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, a koja proizvodi pravne učinke na ispitanika ili na sličan način značajno utječe na ispitanika.

§ 6. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

  1. Pravo na pristup, ispravak, ograničenje, brisanje ili prijenos – Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravak, brisanje („pravo na zaborav“) ili ograničenje obrade, te ima pravo na prigovor na obradu, te ima pravo na prenosivost svojih podataka. Detaljni uvjeti za ostvarivanje gore navedenih prava navedeni su u člancima 15.-21. Uredbe RODO.
  2. Pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku – osoba čije podatke Voditelj obrade obrađuje na temelju izražene privole (temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) ili članka 9. stavka 2. točke (a) Uredbe RODO) , tada ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole prije njezina povlačenja.
  3. Pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu – osoba čije podatke Voditelj obrade ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu na način i način određen odredbama Uredbe RODO i poljskog zakona, posebice Zakon o zaštiti osobnih podataka. Nadzorno tijelo u Poljskoj je predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka.
  4. Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor – na temelju njegove ili njezine posebne situacije – na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju na temelju članka 6. stavka 1. točke (e) (javni interes ili zadaci) ili (f) (legitimni interes voditelja obrade), uključujući profiliranje na temelju ovih odredbi. U tom slučaju voditelju obrade više neće biti dopušteno obrađivati te osobne podatke osim ako voditelj obrade ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama ispitanika ili razloga za uspostavu, izvršavanje ili obrana potraživanja.
  5. Pravo na prigovor na izravni marketing – kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj obrada je povezana s takvim izravnim marketingom.
  6. U svrhu ostvarivanja prava iz ovog dijela pravila o privatnosti, Administrator se može kontaktirati slanjem odgovarajuće poruke u pisanom obliku ili elektroničkom poštom na adresu Administratora navedenu na početku pravila o privatnosti ili putem kontakt obrazac dostupan na web stranici Internet trgovine.

§ 7. KOLAČIĆI U WEBSHOPU I ANALITICI

  1. Kolačići su mali dijelovi informacija u obliku tekstualnih datoteka koje šalje poslužitelj i pohranjuju na web stranici Internet trgovine (npr. na tvrdom disku računala, prijenosnog računala ili memorijskoj kartici pametnog telefona – ovisno o uređaju koji koristi posjetitelj naše Internet trgovine). Detaljne informacije o kolačićima kao i povijest njihovog stvaranja možete pronaći, među ostalim, ovdje: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Kolačići koje web-mjesto Online Shopa može poslati mogu se podijeliti u različite vrste, prema sljedećim kriterijima:

Zbog svog dobavljača:

 1. vlastite (izrađene od strane Administratorove web stranice Online trgovine) i
 2. koji pripadaju trećim stranama (osim Administratora)

Zbog razdoblja njihove pohrane na uređaju osobe koja posjećuje web stranicu Online trgovine:

 1. sesije (pohranjuje se dok se ne odjavite iz Online Shopa ili isključite web preglednik) i
 2. trajno (pohranjuje se na određeno vremensko razdoblje, definirano parametrima svake datoteke ili do ručnog brisanja)

Zbog svrhe njihove upotrebe:

 1. potrebno (kako bi se omogućio pravilan rad web stranice Internet trgovine),
 2. funkcionalno/povlašteno (omogućuje prilagodbu web stranice Online Shopa preferencijama posjetitelja),
 3. analitička analiza i analiza učinka (prikupljanje informacija o tome kako se koristi web stranica Online Shopa),
 4. marketing, oglašavanje i društveni mediji (prikupljanje podataka o osobi koja posjećuje stranicu Internet trgovine u svrhu prikazivanja oglasa toj osobi, personaliziranja istih, mjerenja njihove učinkovitosti i provođenja drugih marketinških aktivnosti, uključujući i na web stranicama odvojenim od stranice Internet trgovina, kao što su društvene mreže ili druga mjesta koja pripadaju istim mrežama oglašavanja kao i Internet trgovina)
  1. Administrator može obrađivati podatke sadržane u kolačićima kada posjetitelji koriste web stranicu Online trgovine u sljedeće posebne svrhe:

Svrhe korištenja kolačića u internetskoj trgovini Administratora

identificirati kupce kao prijavljene u Online Shop i pokazati da su prijavljeni (nužni kolačići)

pamćenje proizvoda koje ste dodali u svoju košaricu u svrhu naručivanja (potrebni su kolačići)

pohranjivanje podataka iz ispunjenih Narudžbenica, anketa ili podataka za prijavu na internetsku trgovinu (esencijalni i/ili funkcionalni/preferencijski kolačići)

prilagođavanje sadržaja web stranice internetske trgovine individualnim preferencijama kupca (npr. u pogledu boja, veličine slova, izgleda stranice) i optimiziranje korištenja stranica internetske trgovine (funkcionalni/preferencijski kolačići)

voditi anonimnu statistiku koja pokazuje kako se koristi web stranica Internet trgovine (statistički kolačići)

prikazivati i renderirati oglase, ograničavati broj prikazivanja oglasa i ignorirati oglase koje Kupac ne želi vidjeti, mjeriti učinkovitost oglasa, te personalizirati oglase, odnosno proučavati karakteristike ponašanja posjetitelja Internetsku trgovinu anonimno analizirajući njihove radnje (npr. ponovljene posjete određenim stranicama, ključne riječi itd.) kako bi stvorili svoj profil i pružili im oglase prilagođene njihovim očekivanim interesima, također kada posjećuju druge web stranice u oglašivačkoj mreži Google Ireland. Ltd. i Meta Platforms Ireland Ltd. (kolačići za marketing, oglašavanje i društvene mreže)

  1. Pomoću najpopularnijih internetskih preglednika moguće je provjeriti koje kolačiće (uključujući trajanje kolačića i njihovog davatelja) u bilo kojem trenutku šalje web-mjesto Online trgovine na sljedeći način:

U pregledniku Chrome :

(1) u adresnoj traci kliknite na ikonu lokota s lijeve strane, (2) idite na karticu “Kolačići”.

U pregledniku Firefox :

(1) u adresnoj traci kliknite na ikonu štita s lijeve strane, (2) idite na karticu “Dopušteno” ili “Blokirano”, (3) kliknite na okvir “Kolačići za praćenje među stranicama”, “Društveni mediji elementi za praćenje” ili “Sadržaj s elementima za praćenje”

U Internet Exploreru :

(1) kliknite izbornik “Alati”, (2) idite na karticu “Internetske mogućnosti”, (3) idite na karticu “Općenito”, (4) idite na karticu “Postavke”, (5) kliknite ” Pregledaj datoteke”.

U pregledniku Opera :

(1) u adresnoj traci kliknite na ikonu lokota s lijeve strane, (2) idite na karticu “Kolačići”.

u pregledniku Safari :

(1) kliknite na izbornik “Postavke”, (2) idite na karticu “Privatnost”, (3) kliknite na okvir “Upravljanje podacima o web lokaciji”

Bez obzira na preglednik, koristeći alate dostupne, na primjer, na : https://www.cookiemetrix.com/ ili: https://www.cookie-checker.com/

  1. Prema zadanim postavkama, većina web preglednika dostupnih na tržištu prihvaća pohranjivanje kolačića. Uvjete za korištenje kolačića možete odrediti putem postavki Vašeg preglednika. To znači da možete, primjerice, djelomično ograničiti (npr. privremeno) ili potpuno onemogućiti mogućnost pohranjivanja kolačića – u potonjem slučaju, međutim, to može utjecati na neke od funkcionalnosti Internet trgovine (npr. možda neće biti moguće pratiti put narudžbe kroz obrazac za narudžbu jer proizvodi nisu zapamćeni u košarici tijekom uzastopnih koraka slanja narudžbe).
  2. Postavke Vašeg preglednika koje se odnose na kolačiće relevantne su za Vaš pristanak na korištenje kolačića od strane naše Internet trgovine – u skladu s propisima takav pristanak možete izraziti i putem postavki Vašeg preglednika. Detaljne informacije o tome kako promijeniti postavke za kolačiće i kako ih sami izbrisati u najpopularnijim web preglednicima dostupne su u odjeljku za pomoć vašeg web preglednika i na sljedećim stranicama (samo kliknite na odgovarajuću poveznicu):

u pregledniku Chrome

u Firefoxu

u Internet Exploreru

u pregledniku Opera

u pregledniku Safari

u pregledniku Microsoft Edge

  1. Administrator može koristiti usluge Google Analytics, Universal Analytics koje pruža Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska) na Internetskoj trgovini. Ove usluge pomažu Administratoru voditi statistiku i analizirati promet na Online Shopu. Prikupljene podatke obrađuju gore navedeni servisi za generiranje statistike za pomoć pri administriranju internetske trgovine i analizi prometa na internetskoj trgovini. Ovi podaci su zbirne prirode. Administrator prilikom korištenja gore navedenih usluga u Internet trgovini prikuplja podatke kao što su izvor i medij dolaska posjetitelja na Internet trgovinu te način njihovog ponašanja na web stranici Internet trgovine, podatke o uređajima i preglednicima s kojih posjećuju web stranicu, IP i domenu, geografske podatke i demografske podatke (dob, spol) i interese.
  2. Moguće je da osoba jednostavno blokira objavljivanje informacija Google Analyticsu o svojoj aktivnosti na web stranici Online trgovine – u tu svrhu možete, primjerice, instalirati dodatak pregledniku koji nudi Google Ireland Ltd. . dostupno ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. Vezano uz Administratorovu mogućnost korištenja reklamnih i analitičkih usluga Google Ireland Ltd. u Internet trgovini, Administrator ističe da potpune informacije o načelima obrade podataka posjetitelja Internet trgovine (uključujući informacije spremljene u kolačićima) tvrtke Google Ireland Ltd. možete pronaći u politici privatnosti Googleovih usluga dostupnih na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§ 8. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Internet trgovina može sadržavati poveznice na druge web stranice. Administrator potiče da se nakon posjete drugim web-mjestima upoznate s pravilima o privatnosti koja je tamo uspostavljena. Ova politika privatnosti odnosi se samo na Internet trgovinu Administratora.
  2. § 9 OBRAZAC ZA POVLAČENJE PRIVOLE ZA OBRADU PODATAKA – preuzimanje